1 2 3 4 5 6

Dodacie podmienky

 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke www.anir.sk, www.sijacie.skalebo v predajniach.
Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

  Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravcov podľa veľkosti a hmotnosti objednávaného tovaru

 Doba dodania tovaru je obvykle 1 až 7 no max.30dní pracovných dní max od obdržania objednávky.

Pokiaľ by nebolo možné obvyklú dobu dodania dodržať, zákazník bude o tejto skutočnosti včas informovaný s udaním dôvodu. V takomto prípade môže zákazník danú objednávku zrušiť, alebo dohodnúť iné podmienky dodania.